av | 2024-02-1 | Förening

Årsmöte ORF 25 februari

Kallelse till årsmöte för ORF

söndagen den 25 februari kl. 13.00 i cafeterian

Välkomna till sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på fika och föreläsning med Peter Thun från Thuns rehab om hästhälsa från kl. 13.00. Ordinarie årsmöte börjar kl. 14.00. Ingen föranmälan krävs!

Se valberedningens förslag till ny styrelse här!

Önskar du kopior på verksamhetsberättelse och årsredovisningen?
Skicka ett mail till
. De finns även utskrivna på plats dagen för mötet.  Varmt välkommen på årsmöte!

 

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd  
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet  
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
8. Verksamhets- och förvaltningsberättelser
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
14. Behandling av motioner
16. Val av ordförande för föreningen
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
24. Sammanträdets avslutande.